Formularz kontaktowy
Aktualności
MENU > ISO 22000

System zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności według ISO 22000

ISO 22000 jest normą wydaną przez ISO (Międzynarodową Organizację Normalizacyjną), zawierającą wymagania odnośnie systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności. Może być stosowana przez wszystkie "ogniwa" (firmy, przedsiębiorstwa itd.) znajdujące się w łańcuchu dostaw - można powiedzieć „od pola aż do talerza”. Nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o producentów żywności, ale również o producentów sprzętu, materiałów opakowaniowych, dostawców surowców, komponentów, półproduktów, dodatków i wszelkich składników spożywczych, a także producentów środków czyszczących. 

Norma ta jest znormalizowaną odpowiedzią ISO na potrzebę spełnienia wymagań prawnych w zakresie HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point), czyli Systemu Analizy i Krytycznych Punktów Kontroli. 

Koncepcja HACCP powstała w wyniku wprowadzania bezpiecznych metod produkcji żywności na potrzeby wojska i NASA.  Wykorzystywano je w ramach programów "zero defects", które miały gwarantować w sposób niezawodny i skuteczny całkowite bezpieczeństwo produkowanej żywności. W 1975 r. system HACCP został oficjalnie zaaprobowany przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Obecnie system HACCP jest wymagany przepisami prawa (wdrożenie i stosowanie). Natomiast jego certyfikacja jest dobrowolna.

Zanim organizacja rozpocznie budowanie systemu HACCP (obojętnie według jakiego standardu (Codex Alimentarius, ISO 22000...) powinna wdrożyć Dobre Praktyki Higieniczne (GHP - Good Higienic Practice) oraz Dobre Praktyki  Produkcyjne (GMP - Good Management Practice). Następnie można przystąpić do budowania systemu HACCP. Poniżej opisano kolejne kroki wdrażania, które oczywiście są dostosowywane i uszczegóławiane w zależności od wymagań określonych w wybranym standardzie. ISO 22000 jest uważana w tym obszarze za najbardziej wymagającą normę.

Kolejność działań w zakresie wdrożenia systemu bezpieczeństwa żywności:

1. Audyt zerowy - ocena rzeczywistego stanu higieniczno-sanitarnego w zakładzie produkcyjnym w odniesieniu do wymagań Dobrej Praktyki Produkcyjnej oraz Dobrej Praktyki Higienicznej, HACCP, Dyrektyw Unijnych oraz Polskiego Prawa

2. Plan działania - na podstawie wniosków z audytu sporządzany jest Plan działań wdrożeniowych przewidujący wszelkie niezbędne i konieczne działania w celu skutecznego wdrożenia systemu.

3. Powołanie Zespołu wdrożeniowego -
wyznaczenie zespołu osób odpowiedzialnych ze strony oragnizacji za pomyślne wdrożenie systemu (w skład zespołu wchodzi Pełnomocnik ds. HACCP oraz najczęściej - właściciele procesów produkcyjnych odpowiedzialni za współtworzenie i wdrażanie dokumentacji.

4. Szkolenie dla zespołu wdrożeniowego na temat struktury i wymagań systemu  (w tym wymagań GMP/GHP/HACCP) oraz dostosowania zakładu (pod względem technicznym i sanitarnym) do wymagań, jakie muszą spełniać zakłady, maszyny, urządzenie pomieszczenia socjalne itd...

5. Opracowanie dokumentów systemowych (w tym również operacyjnych) -  opracowanie wymaganych dokumentów wymaganych do przeprowadzenia analizy zagrożeń, analiza zagrożeń, procedury monitorowania i weryfikacji, pozostałe procedury, instrukcje, formularze, Kodeks GHP/GMP, Księga HACCP.

6. Szkolenie pracowników z zakresu GHP/GMP/HACCP - szkolenie z zakresu dobrych praktyk i zasad systemu HACCP, w tym między innymi: rodzaje i źródła zagrożeń, saday HACCP i dokumentowanie systemu, higiena pracowniów, mycie i dezynfekcja, ochrona przed szkodnikami, badania wody, odpady, konserwacja urządzeń...

7. Wdrożenie dokumentacji i zapisów - systematyczne wdrażanie w praktykę postanowień i ustaleń zawartych w zatwierdzonej dkumentacji oraz prowadzenie adekwatnych zapisów. Weryfikacja dokumentacji w praktyce.

8. Audyty wewnętrzne - przeprowadzenie audytów w obszarach objętych systemem, okreslenie i realizacja działań korygujących.

9. Przegląd systemu - zebranie i analiza informacji na temat funkcjonowania systemu i określenie planów na przyszłość. Opracowanie Raportu z przeglądu zawierającego wyniki (wnioski) z przeglądu.

10. Zgłoszenie do certyfikacji (opcja).

Oferujemy pomoc we wdrażaniu wielu standardów w branży spożywczej. Są to między innymi: GHP/GMP, GMP+, HACCP, ISO 22000, BRC, IFS.

Zadaj pytanie: ak@isoprojekt.pl

BEZPŁATNA wycena wrażania